കാണിക്കുക റൂം

കാണിക്കുക റൂം

721874257856198543
470862109160309042

പ്രധാന പ്രൊഡക്ഷൻ:

൧.സിന്ഗ്ലെ തോൽ പുതപ്പ്

൨.ദൊഉബ്ലെ തോൽ പുതപ്പ്

൩.പൊലര് തോൽ പുതപ്പ്

൪.ചൊരല് തോൽ പുതപ്പ്

൫.ഫ്ലംനെല് തോൽ പുതപ്പ്

൬.പിച്നിച് പുതപ്പ്

൭.ബഥ്രൊബെ

8.Baby പുതപ്പ്

671599219531127431
42938585517342250

തോൽ ഫാബ്രിക് വീവ് റൂം

211961873879097404
238364720235012836

തുണികൊണ്ടുള്ള സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക,

വാങ്ങുന്നയാളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ സംരക്ഷിക്കുക

637101496767235328
229635223520529575

പുതപ്പ് തയ്യൽ റൂം

xx (3)
xx (1)
xx (2)

ഫാബ്രിക് കട്ടിംഗ് റൂം

സിസി (2)
സിസി (1)

ചാരിറ്റി പരിശോധന റൂം

ക്സക്സജ് (1)
ക്സക്സജ് (2)

ഫാബ്രിക് സംഭരണം

ഗ്രാം (2)
ജി 4)
ഗ്രാം (3)
ഗ്രാം (1)

പാക്കിംഗ് റൂം

376801068553843051
642564410699301709

പ്രൊഡക്ഷൻ സംഭരണം

മുതലുള്ള (3)
മുതലുള്ള (1)
മുതലുള്ള (2)

പ്രൊഡക്ഷൻ സംഭരണം

825176044426898935
570888393923128371
634549572722464654
553203083316946201

വസ്ത്രം തുന്നൽ റൂം

790340835778345205
636588426101883748
253534936029296274
897815875098456201