షో రూమ్

షో రూమ్

721874257856198543
470862109160309042

ప్రధాన ఉత్పత్తి:

1.Single ఉన్ని దుప్పటి

2.Double ఉన్ని దుప్పటి

3.Polar ఉన్ని దుప్పటి

4.Coral ఉన్ని దుప్పటి

5.Flannel ఉన్ని దుప్పటి

6.Picnic దుప్పటి

7.Bathrobe

8.Baby బ్లాంకెట్

671599219531127431
42938585517342250

ఫ్లీస్ ఫ్యాబ్రిక్ వీవ్ రూమ్

211961873879097404
238364720235012836

ప్రొడ్యూస్ ఫాబ్రిక్ మేమే,

కొనుగోలుదారులు కోసం ఖర్చు సేవ్

637101496767235328
229635223520529575

బ్లాంకెట్ కుట్టు రూమ్

xx (3)
xx (1)
xx (2)

ఫ్యాబ్రిక్ కటింగ్ రూమ్

సిసి (2)
సిసి (1)

Qc తనిఖీ రూమ్

xxz (1)
xxz (2)

ఫ్యాబ్రిక్ నిల్వ

గ్రా (2)
జి 4)
గ్రా (3)
గ్రా (1)

ప్యాకింగ్ రూమ్

376801068553843051
642564410699301709

ఉత్పత్తి నిల్వ

FF (3)
FF (1)
FF (2)

ఉత్పత్తి నిల్వ

825176044426898935
570888393923128371
634549572722464654
553203083316946201

గార్మెంట్ కుట్టు రూమ్

790340835778345205
636588426101883748
253534936029296274
897815875098456201